Przejdź do treści

Programy

Programy:

Ogólnopolskie:

Wojewódzkie

Lokalne

 

Ogólnopolskie:

 • PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

 

 • TRZYMAJ FORMĘ!

 

Wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz zaleceniom „Białej Księgi Komisji Europejskiej – strategia dla Europy, w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, zapoczątkowały w roku 2006 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Program promuje zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.

 

Program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zwiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych.

 

Cele szczegółowe programu:

 

zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej,

dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,

kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,

propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,

rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

 

 

Treści programowe:

Żywienie człowieka

Wybrane elementy edukacji konsumenckiej

Aktywność fizyczna

 

 

Strony internetowe z informacjami o programie:

http://www.trzymjaforme.pl/

http://www.stacjazdrowia.gov.pl/

 

 • KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS

Informator na temat testów w kierunku HIV

Działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS są realizowane w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV.Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno – artystyczne, konferencje, konkursy, etc.

POLECAMY:

 • Informator na temat testów w kierunku HIV
 • Raport dotyczący profilaktyki HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu.

 

 • PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE

Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Narodowego „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.
W ramach profilaktyki palenia tytoniu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie podejmuje następujące zadania:

1. Realizacja krajowych programów edukacyjnych:

2. Realizacja akcji i kampanii społecznych:

 • obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada)
 • obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja)

3. Comiesięczny monitoring dotyczących sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

Wojewódzkie:

 

 • WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest na Mazowszu od 2008 roku w oparciu o aktualna metodykę w niezmienionej wersji. Inicjatywa programu zrodziła się z kampanii edukacyjnej pod tym samym tytułem prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną w województwie mazowieckim od początku 2007 roku. Motorem do podjęcia działań edukacyjnych w tym kierunku były niepokojące statystyki dotyczące przede wszystkim niskiej zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne. Głównym celem programu jest edukacja młodzieży w wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
 • podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;

 

 • ZDROWE PIERSI SĄ OK!

Wojewódzki program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w  zakresie profilaktyki raka piersi

Cele programu:

 • Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie
 • Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
 • Pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół


Treści programu:

 • Pojęcie raka piersi
 • Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
 • Budowa piersi oraz fazy rozwoju piersi
 • Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
 • Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
 • Zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
 • Podstawowe metody wykrywania raka piersi
 • Zasady prawidłowego samobadania piersi

Zapraszamy do kontaktu w celu wypożyczania fantomów służących edukacji.

 

Lokalne:

 

 • KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY, NIC DOBREGO NIE WRÓŻY

edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego.

 

Cele programu:

 

Cel główny:

 

Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka.

 

Cele szczegółowe:

 

Wyedukowanie młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze.

 

 

Zaktywizowanie środowisk szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób.

 

 

Promowanie skutecznych metod profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie repelentów, odpowiedniego ubioru, etc)

 

 

 

 • PIERWSZY DZWONEK

 

Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”. Program przedstawia czym jest Inwazyjna Choroba Meningokokowa, co to są meningokoki, jak dochodzi do zakażenia i kto jest na nie narażony. Zapoznaje z przebiegiem zakażenia i jego najczęstszymi objawami oraz leczeniem i zapobieganiem (profilaktyka swoista – szczepienia ; profilaktyka niesfoista- higieniczne zachowania).

 

Cele:

 

 • uświadomienie uczniom, czym są meningokoki, jakie niosą ze sobą zagrożenia
 • pokazanie uczniom dróg zakażenia meningokokami
 • kształtowanie postaw i właściwych zachowań w grupie, dzięki którym można uniknąć zakażenia meningokokami (profilaktyka)
 • uświadomienie uczniom i rodzicom, jak ważne jest szczepienie
 • utrwalenie podstawowych zachowań profilaktycznych
 • aktywizowanie do działań uświadamiania kolegów, przestrzeganie zasad higieny
 • dotarcie do rodziców i nauczycieli – osoby decydujące o szczepieniach

 

 

Grupa docelowa:

 

Uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VI

Uczniowie gimnazjów: klasy I-III

Uczniowie liceów: klasy I-II

Nauczyciele i wychowawcy

Rodzice i opiekunowie

 

 • CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!

 

edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego.

 

Cele programu:

Cel główny:

Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka.

Cele szczegółowe:

Wyedukowanie młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze.

 

Zaktywizowanie środowisk szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób.

Promowanie skutecznych metod profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie repelentów, odpowiedniego ubioru, etc)

 

 • PIERWSZY DZWONEK

 

Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”. Program przedstawia czym jest Inwazyjna Choroba Meningokokowa, co to są meningokoki, jak dochodzi do zakażenia i kto jest na nie narażony. Zapoznaje z przebiegiem zakażenia i jego najczęstszymi objawami oraz leczeniem i zapobieganiem (profilaktyka swoista – szczepienia ; profilaktyka niesfoista- higieniczne zachowania).

 

Cele:

 • uświadomienie uczniom, czym są meningokoki, jakie niosą ze sobą zagrożenia
 • pokazanie uczniom dróg zakażenia meningokokami
 • kształtowanie postaw i właściwych zachowań w grupie, dzięki którym można uniknąć zakażenia meningokokami (profilaktyka)
 • uświadomienie uczniom i rodzicom, jak ważne jest szczepienie
 • utrwalenie podstawowych zachowań profilaktycznych
 • aktywizowanie do działań uświadamiania kolegów, przestrzeganie zasad higieny
 • dotarcie do rodziców i nauczycieli – osoby decydujące o szczepieniach

 

Grupa docelowa:

 Uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VI

Uczniowie gimnazjów: klasy I-III

Uczniowie liceów: klasy I-II

Nauczyciele i wychowawcy

Rodzice i opiekunowie

 

 • CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!

 

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i uczniów szkół podstawowych

Cele programu:
1. Cele główne:
·         Podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
·         Poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
·         Uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń/Przedszkolak:
·         zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,
·         poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
·         poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
·         uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.
Adresaci:
·         Dzieci w wieku przedszkolnym,
·         Uczniowie klas I – III oraz IV-VI szkoły podstawowej,
·         Rodzice i opiekunowie,
·         Kadra pedagogiczna,
·         Pielęgniarki szkolne.
Treści programowe:
·         Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie),
·         Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
·         Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
·         Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
·         Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
·         Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
·         Choroby przenoszone przez kleszcze,
·         Profilaktyka chorób odkleszczowych