Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązki ustawowe)

Został dopełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133; sekretariat@pssewaw.pl

2) W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@pssewaw.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 5 grudnia 2018 r. – Dz. U. 2019 poz. 59) w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
• ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
• ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
• ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
• ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
• ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
• ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), c), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wobec czego Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania celem rozpatrzenia Pani/Pana podania/wniosku. W przypadku gdy postępowanie jest wszczynane z urzędu Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

10) przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.