Przejdź do treści

Wytyczne dla podmiotów opiekujących się osobami starszymi

Wytyczne dla podmiotów opiekujących się osobami starszymi

W związku z pismem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.03.2020 r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w placówkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje o konieczności wzmocnienia nadzoru sanitarnego w obiekcie oraz o obowiązku wprowadzenia zakazu odwiedzin osób z zewnątrz oraz wychodzenia mieszkańców z obiektu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w tym bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. Personel placówki powinien zostać zobligowany do zapoznania się i stosowania podstawowych zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualności/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dl-seniorów/. Placówka ma obowiązek informowania osób przebywających w placówce o ryzyku jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest

- wdrożyć szczególne zasady higieny osobistej oraz procedury mycia i dezynfekcji powierzchni,

     sprzętu i wyposażenia znajdującego się w placówce,

-   monitorować i ograniczyć do minimum ruch osobowy w obrębie placówki,

-   monitorować stan zdrowia osób przebywających w placówce,

-  bezwzględnie nie dopuszczać przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy

     przeziębienia lub grypy,

-   przygotować w placówce w wydzielonej części obiektu pomieszczenia izolacyjne z zapleczem

            W placówce należy sporządzić szczegółową procedurę mającą na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa do stosowania w przypadku pensjonariuszy nowoprzyjętych do placówki oraz pensjonariuszy powracających do placówki po pobycie w szpitalu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaleca izolowanie nowoprzyjętego pensjonariusza lub pensjonariusza powracającego po pobycie w szpitalu w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu/pokoju z zapleczem sanitarnym przez 14 dni kolejnych dni od pierwszego dnia pobytu w placówce oraz wyznaczenie do obsługi takiego pensjonariusza personelu wyposażonego w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

            W przypadku wystąpienia u pensjonariusza lub personelu placówki podejrzenia zarażenia koronawirusem należy:

-   bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od pozostałych osób przebywających w placówce

       np. w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym,

-   powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z

     najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590,

-   zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub szpital,

-   pozostawać w stałym kontakcie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wróć